Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93 / 12.10.2000.

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica

1. člen

V sklepu o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 111/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanje in pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):
- enota za prvo pomoč 1 ekipa
- tehnične reševalne enote 1 ekipa za izvidovanje 1 oddelek za reševanje
- enote za RKB zaščito 1 oddelek za dekontaminacijo
- službe za podporo 1 kurirska ekipa
- poverjeniki za CZ in njihovi namestniki 10 poverjenikov
- občinski štab za CZ 1 štab CZ

2. člen

Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 82004-0001/99
Žirovnica, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.