Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 114 / 11.12.2000.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na seji dne 26. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 111/99) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
"Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 358,749.000 SIT in odhodke v višini 413,831.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhod-
kov znaša 55,082.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 1,500.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 1,500.000 SIT.

Račun financiranja obsega odplačila posojil v višini 770.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 770.000 SIT.

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna za leto 2000 v višini 54,352.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz preteklih let.

2. člen

11. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
Za financiranje investicij v infrastrukturne objekte se občina v letu 2000 ne bo zadolževala.

3. člen

Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.

4. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-0001/99
Žirovnica, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.