Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 114 / 11.12.2000.

Na podlagi 20. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 19. seji dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica

1. člen

Člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Žirovnica sestavljajo predsedniki vaških odborov.

2. člen

Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica se imenujejo:
1. Benčina Franc, Breg 160,
2. Kokalj Jožef, Breznica 34,
3. Grad Bernarda, Doslovče 8/a,
4. Slamnik Jože, Moste 16,
5. Vičar Franc, Rodine 51,
6. Žemlja Franc, Selo 32/a,
7. Žitnik Marjan, smokuč 62,
8. Vidic Janko, Vrba 16,
9. Dolar Filip, Zabreznica 63,
10. Justin Anton, Žirovnica 87/b.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06203-0006/00
Žirovnica, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Žirovnica