Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 123 / 28.12.2000.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 44. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) župan Občine Žirovnica izdaja

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001

1. člen

Financiranje funkcij Občine Žirovnica v letu 2001 se začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000.

2. člen

Obdobje začasnega financiranja traja največ do 31. 3. 2000.

3. člen

Prihodki in odhodki realizirani v obdobju začasnega financiranja bodo vključeni v proračun za leto 2001.

4. člen

Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.

Št. 40302-0001/00
Žirovnica, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.