Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 125 / 29.12.2000.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 1. člena odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št 73/95, 30/97 in 96/99), 4. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 3/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 20. seji dne 21. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001

1. člen

Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001 znaša 9,38 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 00200-0007/00
Žirovnica, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.