Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 11/ 16.2.20001

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 18. in 74. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica

1. člen

V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 17/00) se v 13. členu spremeni drugi odstavek tako, da glasi: Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe ter postopek javnega razpisa in izbira koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 30008-0001/99
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.