Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 11/ 16.2.20001

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica

1. člen

V odloku o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 73/00) se v 17. členu spremeni tretji odstavek tako, da glasi: O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava z upravno odločbo. O pritožbi na odločbo odloča župan.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00200-0004/00
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.