Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 11/ 16.2.20001

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001

1. člen

V sklepu o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 (Uradni list RS, št. 1/01) se 5.
člen spremeni tako, da glasi:
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Žirovnica najkasneje v roku 3 mesecev od rojstva otroka.

2. člen

Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 15203-0001/00
Žirovnica, dne 17. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.