Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/ 1

Na podlagi 4. odstavka 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 25. seji dne 28.6.2001 sprejel

 

SKLEP
o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

 

1. člen

Za izračun komunalnega prispevka se do sprejetja novega odloka neposredno uporabljata zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).

2. člen

Povprečni stroški komunalne opreme v predhodnem letu znašajo 3.921,15 SIT na m2 neto koristne površine objekta.
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se povprečni stroški komunalne opreme na m2 pomnožijo z neto koristno površino objekta.

3. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se za občino Žirovnica preneha uporabljati Odlok o oblikovanju cene nezazidanih stavbnih zemljišč in valorizaciji elementov cene ter stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč v občini Jesenice (UVG, št. 5/88).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 00200-0003/99
Datum: 29.6.2001
Dat.: m/sklepi

Franc PFAJFAR, inž.grad.
Župan