Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 65/ 1

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 2. izredni seji dne 16. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99) se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje55.51 Dejavnost menz70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem92.61 Obratovanje športnih objektov55.21 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Pogoje za dejavnost šole zagotavljata občina in država.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-001/99-004
Žirovnica, dne 16. julija 2001.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.