Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 109/ 1

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel

S K L E P o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica znaša v letu 2002 mesečno:
– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja 0,0197 SIT,
– v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,0544 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2002.
Št. 03200-0029/99-7
Žirovnica, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.