Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 109/ 1

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 3. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 37/01), 4. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 3/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel

S K L E P o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002

1. člen

Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002 znaša 10,20 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 03200.0029/99-08
Žirovnica, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.