Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Predpisi Občine Žirovnica

 

 

PREDPISE DOBITE NA URADNIH STRANEH OBČINE ŽIROVNICA
www.zirovnica.si

 

 

 

 

 

 

 

 

To je neuradna objava občinskih predpisov! Uradno veljavna so besedila objavljena tiskani izdaji Uradnega lista oziroma, od vključno leta 2002 dalje, v Uradnem vestniku Gorenjske!

Iskanje po predpisih:

2002

Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica 1/2

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2002 5/02

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2001 5/02

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica 13/02

Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta 13/02

Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica 13/02

Odlok o načinu in obrazcu za izrekanje opozoril ter vodenju evidence opozoril 18/02

Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v občini Žirovnica 18/02

Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem 21/02

Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica 22/02

Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili 24/02

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žirovnica za leto 2002 24/02

Odlok o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje 26/02

 

2001

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 1/1

Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica 1/1

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001 11/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica 11/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica 11/1

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000 11/1

Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 11/1

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž v najem ter določanju najemnin v Občini Žirovnica 11/1

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica 13/1

Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica 13/1

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica 22/1

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000 24/1

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001 24/1

Odlok o komunalnih taksah v Občini Žirovnica 37/1

Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za občino Žirovnica 51/1

Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka 55/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, 55/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, 65/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001, 80/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica, 80/1

Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 81/1

Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica, 88/1

Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica, 88/1

Odlok o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje 104/1

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002 109/1

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest 109/1

Spremembe statuta Občine Žirovnica 109/1

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2002 109/1

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2002 109/1

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2002 109/1

 

2000

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica, Uradni list RS 17/0

Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica, Uradni list RS 17/0

Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica, Uradni list RS 17/0

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999, Uradni list RS 35/0

Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica, Uradni list RS 35/0

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000, Uradni list RS 35/0

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica, Uradni list RS 35/0

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica, Uradni list RS 52/0

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica, Uradni list RS 52/0

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica, Uradni list RS 73/0

Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS 73/0

Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica, Uradni list RS 73/0

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica, Uradni list RS 93/0

Sklep o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, Uradni list RS 93/0

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000, Uradni list RS 114/0

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Žirovnica, Uradni list RS 114/0

Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica, Uradni list RS 114/0

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001 123/0

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2001 125/0

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2001 125/0

 

1999

Statutarni sklep Občine Žirovnica, Uradni list RS 3/99

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica, Uradni list RS 3/99

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11. 1998, Uradni list RS 3/99

Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico, Uradni list RS 3/99

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica, Uradni list RS 10/99

Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, Uradni list RS 15/99

Statut Občine Žirovnica, Uradni list RS 23/99

Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica, Uradni list RS 23/99

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica, Uradni list RS 24/99

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999, Uradni list RS 38/99

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Žirovnica, Uradni list RS 48/99

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica, Uradni list RS 58/99

Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu, Uradni list RS 58/99

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999, Uradni list RS 65/99

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica, Uradni list RS 65/99

Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine - Gasilski dom Zabreznica, Uradni list RS 65/99

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica, Uradni list RS 69/99

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999, Uradni list RS 69/99

Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica, Uradni list RS 69/99

Odlok o občinskih cestah, Uradni list RS 73/99

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica dne 29. avgusta 1999, Uradni list RS 82/99

Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta, Uradni list RS 82/99

Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica, Uradni list RS 85/99

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, Uradni list RS 95/99

Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove, Uradni list RS 95/99

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999, Uradni list RS 101/99

Odlok o ustanovitvi vaških odborov, Uradni list RS 101/99

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000, Uradni list RS 101/99

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2000, Uradni list RS 101/99

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000, Uradni list RS 111/99

Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica, Uradni list RS 111/99

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, Uradni list RS 111/99

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000, Uradni list RS 111/99


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.